Doanh nghiệp nào được thi công công trình cấp 3?

0
1968

Trường hợp tổ chức thi công xây dựng công trình đã có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 do cơ quan có thẩm quyền cấp thì được thực hiện các công việc theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Hồ Thanh Hải (Đà Nẵng), Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định, những doanh nghiệp có chứng chỉ năng lực xây dựng mới được tham gia thi công xây dựng những công trình cấp 3 trở lên tương ứng với hạng năng lực.

Ông Hải đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, đối với doanh nghiệp đã có chứng chỉ năng lực hạng 3 nhưng năng lực tài chính (cụ thể là doanh thu) và công trình tương tự nhỏ hơn yêu cầu thì có được phép tham gia thi công những công trình cấp 3 đó không?

Những doanh nghiệp có năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm đầy đủ nhưng chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì có được tham gia thi công xây dựng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp tổ chức thi công xây dựng công trình đã có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 do cơ quan có thẩm quyền cấp thì được thực hiện các công việc theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định tại Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp 4, dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì, công trình quy mô cấp 4 khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó.

Chinhphu.vn