GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

0
1064
Vẫn phải sát hạch khi cấp lại chứng chỉ hành nghề?

Bà Đỗ Thị Mỵ ở tỉnh Hà Nam có hỏi: Khi nào thì chủ đầu tư được thuê tư vấn quản lý dự án? Điều kiện năng lực tư vấn quản lý dự án đối với công trình cấp 4 là như thế nào?

Đối với việc tư vấn quản lý dự án một công trình cấp 4, giám đốc công ty ký chức danh giám đốc quản lý dự án có cần chứng chỉ hành nghề quản lý dự án không? hay chỉ cần chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án hoặc bồi dưỡng giám đốc quản lý dự án?

Nếu được làm tư vấn quản lý dự án mà chưa đủ năng lực thì có được liên danh tư vấn quản lý dự án với một công ty khác đủ năng lực không?

Trước câu hỏi của bà Đỗ Thị My, Bộ Xây dựng đã có câu trả lời vấn đề này như sau:

Tổ chức được thuê tư vấn quản lý dự án đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Xây dựng năm 2014.

Tổ chức tư vấn quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 30, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án theo quy định tại Khoản 13, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng điều kiện năng lực đối với phần công việc mà thành viên đó đảm nhận. Do đó, khi chưa đủ điều kiện năng lực, chưa có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án thì không được phép tham gia liên danh để thực hiện công việc.

Theo Baochinhphu.vn