Quản lý an toàn lao động trong sử dụng máy, thiết bị thi công xây dựng

0
1405

Ngày 30/5, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Văn bản số 4632/SXD-GĐXD quy định chặt chẽ công tác quản lý ATLĐ (an toàn lao động) đối với việc sử dụng máy, thiết bị trong thi công xây dựng.

Theo Văn bản số 4632/SXD-GDXD, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu giám sát thi công xây dựng:

– Phải thường xuyên kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công, nhà thầu quản lý sử dụng máy, thiết bị, vật tư;

– Thực hiện kiểm định kỹ thuật An toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trên công trình;

– Kiên quyết dừng sử dụng đối với các máy, thiết bị, vật tư khi phát hiện nhà thầu thi công, nhà thầu quản lý sử dụng máy, thiết bị, vật tư vi phạm các quy định về kiểm định kỹ thuật ATLĐ;

– Yêu cầu nhà thầu khắc phục các vi phạm để đảm bảo an toàn trước khi cho phép tiếp tục sử dụng máy, thiết bị, vật tư;

– Có chế tài xử phạt nghiêm đối với các nhà thầu cố tình vi phạm.

Đối với các nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu quản lý sử dụng máy, thiết bị, vật tư:

– Tổ chức lập và trình chủ đầu tư phê duyệt các biện pháp thi công, trong đó, quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;

– Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị, máy, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong thi công xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành.

Đối với các cơ quan chuyên môn về xây dựng:

– Phổ biến, hướng dẫn các chủ thể có liên quan trong thi công xây dựng nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các thiết bị, máy vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong thi công xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành ban hành;

– Duy trì thường xuyên việc kiểm tra định kỳ, hướng dẫn công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình nói chung và việc thực hiện kiểm định kỹ thuật đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn nói riêng cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong thi công xây dựng.

Đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp của UBND TP:

– Trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, kết hợp kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị tham gia xây dựng công trình tuân thủ các quy định về an toàn lao động, về kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

– Trường hợp cần thiết, đề nghị Thanh tra xây dựng chuyên ngành kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATLĐ theo quy định của pháp luật.

– Các Sở có quản lý công trình xây dựng, chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng chuyên ngành tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về việc thực hiện kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với các máy thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong thi công xây dựng.

– Phải thường xuyên tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện về an toàn lao động theo đúng Thông tư 04/2017/TT-BXD.