Thu hồi Chứng chỉ hành nghề xây dựng nếu cho người khác sử dụng

0
3186

Ngày 16/7 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2018/ NĐ-CP. Nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều kiện về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của BXD. Trong đó bổ sung các quy định về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÁ NHÂN:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

– Có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

– Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp, cụ thể:

+ Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên;

+ Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên (quy định cũ là 5 năm trở lên);

+ Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Từ 2 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học (quy định cũ là 3 năm trở lên).

Từ 3 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp (quy định cũ là 5 năm trở lên).

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG:

Theo Nghị định 100/2018NĐ-CP sẽ bao gồm các trường hợp:

– Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

– Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;

– Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;

– Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;

– Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền.

Tham khảo chi tiết: Nghị định 100/2018NĐ-CP

Theo laodongthudo.vn